EuroPolift

Ogólne warunki sprzedaży części zamiennych nowych i używanych (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015r )

 1. Warunki Sprzedaży
  Niniejsze warunki sprzedażymają zastosowanie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  przez Sprzedającego jakimi są :
  Europolift Sp.z o.o. KRS 0000255848 , nr NIP 5242573245
  Europolift Sp.z o.o Sp.K  KRS 0000389127 , nr NIP 5342474152

i  rozumiane jako „ Sprzedający”   części zamiennych,  w tym wszelkich części zamiennych do żurawi marek PPM , FAUN, GROVE, DEMAG, TEREX, TCM, KAMAZ, MAZ, CKD, BUMAR,BENCINI, VALLA, oraz  materiałów eksploatacyjnych, materiałów pomocniczych lub innych (dalej łącznie  zwanych „Częściami”) zastosowanie będą miały wyłącznie postanowienia niniejszych Warunków Sprzedaży , w tym ofert składanych przez Sprzedającego klientowi, Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego.Wynagrodzenie, ceny, marże, zniżki, warunki sprzedaży i inne postanowienia, o których mowa w niniejszym dokumencie lub w nim zawarte, mają zastosowanie do sprzedaży  Części nowych używanych sprzedawanych i/lub wysyłanych Części do Kupującego w dniu 1 stycznia 2015 roku lub po tej dacie i pozostają wiążące, o ile nie zostaną zmienione przez Sprzedającego. Przyjęcie zamówienia na wykonanie na sprzedaż Części przez Sprzedającego jest rozumiane jako wiążąca umowa między stronami na podstawie warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie, a Kupujący wyraża zgodę na to, że Zamówienie nie może zostać  odwołane lub zmienione po momencie jego złożenia bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. Niniejsza Umowa  zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia, oświadczenia oraz inną korespondencję między stronami odnośnie kwestii wskazanych w niniejszej treści. Zastosowania nie mają żadne inne warunki, w tym warunki jakiegokolwiek zamówienia złożonego Sprzedającemu przez Kupującego, niezależnie od tego, czy warunki takie są niezgodne lub sprzeczne z warunkami  wskazanymi w niniejszym dokumencie lub je uzupełniają, czy też nie. Przyjęcie przez Sprzedającego Zamówienia Kupującego zależy od przyjęcia przez Kupującego warunków niniejszej Umowy.
Wszelka korespondencja rozumiana jako Oferta złożona przez Sprzedającego i jej przyjęcie przez Klienta wyraźnie podlega warunkom zawartym w niniejszej Umowie.

 1. Warunki zapytania oczęści zamienne

Podstawą skutecznego złożenia zapytania o część zamienną jest wypełnienie formularza znajdującego się na firmowej stronie internetowej ( www.europolift.pl ) – zakładka części zamienne.Warunkowo dopuszcza się złożenie zapytania o część zamienną drogą elektroniczną na firmowy adres poczty elektronicznej …..@europolift.pl
W celu prawidłowej identyfikacji części klient zobowiązany jest do przedstawienia następujących danych identyfikujących  sprzęt :

 1. Typ- model sprzętu ( żurawia )
  2. Nr fabryczny ( urządzenia dźwigowego – nadwozia )
  3. Nr katalogowy części z katalogu części zamiennych
  W przypadku niemożliwości określenia precyzyjnego zakresu numerów katalogowych Części Zamiennych w Zapytaniu, Kupujący powinien zlecić wykonanie Diagnostyki Sprzętu przez Sprzedającego za wynagrodzeniem wg stawek jak za Usług Serwisowe.
  W innym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędną identyfikację części , i jego  błędne zamówienie dokonane przez Kupującego.

Na podstawie przesłanych informacji w zapytaniu  o część zamienną  Sprzedający złoży ofertę drogą elektroniczną (za pośrednictwem wiadomości e-mail).
3. Procedura Składania i Realizacji Zamówień.
Zamówienie oznaczało będzie odpowiedź Kupującego zatwierdzająca złożoną Ofertę tj. złożone 
Kupującemu przez Sprzedającego oświadczenie o akceptacji Oferty. Zamówienia mogą być składane jedynie przez:  odpowiednich przedstawicieli Kupującego albo  osobę posiadającą należyte umocowanie od Kupującego.  Zamówienia, będą zgłaszane pocztą elektroniczną na adres europolift@europolift.pl lub inny adres firmowy imienny … @europolift.pl w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Zamówienie zostaną uznane za skutecznie zgłoszone z momentem uzyskania potwierdzenia ich wpłynięcia przez Sprzedającego drogą elektroniczną (za pośrednictwem wiadomości e-mail) Zamówienie takie nie wymaga dla swej skuteczności prawnej potwierdzenia jego treści przez Kupującego w innej formie, w tym formie pisemnej. Kupujący oświadcza, że Zamówienia i cała korespondencje elektroniczną ze Sprzedającym będzie prowadzona przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie niniejszej Umowy.
4. Warunki płatności w formie przedpłaty  za Części zamienne

Podstawą do ustalenia cen sprzedaży i kosztów wysyłki Części będzie zaakceptowana przez 
Kupującego Oferta obejmująca zamówione Części. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki zamówionych Części do momentu otrzymania zapłaty całkowitych cen należnych z tytułu sprzedaży i kosztów wysyłki Części. Ceny należne z tytułu sprzedaży Części zamiennych płatne będą na konto bankowe Sprzedającego wskazane odpowiednio w fakturze pro-forma lub fakturze VAT. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. Sprzedający może naliczać odsetki od wszelki kwot nieuregulowanych w terminie, a Kupujący zgadza się płacić odsetki liczone codziennie od terminu płatności do dnia, gdy Sprzedający otrzyma pełną płatność, na podstawie stawki jeden i pół procent (1,5%) miesięcznie lub według maksymalnej stawki przewidzianej przepisami prawa.
W przypadku przeliczenia ceny oferowanych części zamiennych w walucie euro lub funtach brytyjskich , sprzedający przeliczy je na PLN  po kursie sprzedaży wg Tabeli Kursów walut Banku Raiffeisen-Polbank
5. Własność Części.

W ramach zabezpieczenia płatności całej ceny sprzedaży za Części, własność Części nie zostanie
 przeniesiona na Kupującego do momentu otrzymania przez Sprzedającego całej kwoty płatności za Części.
6. Odwołanie

Do momentu doręczenia do miejsca wysyłki Zamówienie obejmujące Części zamienne może zostać odwołane wyłącznie na podstawie wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedającego oraz na podstawie warunków zwalniających Sprzedającego z odpowiedzialności i zabezpieczających go na wypadek wszelkich z tego wynikających strat i szkód w tym odstąpienia przez Sprzedającego lub w przypadku gdy Sprzedający uczyni zadość prośbie Kupującego w tym  odstąpienia od całego Zamówienia lub jego części, Kupujący dokona zwrotu kosztów na rzecz  Sprzedającego w następujący sposób: ( dotyczy wszelkich Części zamówionych lub co do których Sprzedający poczynił wiążące zobowiązania w kontekście Zamówienia ) – Kupujący poniesie wszelkie koszty, jakie mogą okazać się konieczne do pełnego zrekompensowania Sprzedającemu faktycznie poniesionych kosztów nie z jego winy wraz z zapłatą kosztów manipulacyjnych   w wysokości  (30%) ceny sprzedaży dla części nowych fabrycznie , oraz kosztów  w wysokości (50% ) ceny sprzedaży dla części używanych ( plus w obu przypadkach pokrycia kosztów transportu). Kwoty  powyższe zostaną potrącone przy zwrocie wpłaconej kwoty za zamówioną część zamienną. Kupujący wyraźnie zrzeka się wnosić jakiekolwiek roszczeń lub sprzeciwu w tym zakresie . Kupujący nie może odwołać Zamówienia po momencie, gdy Sprzedający dostarczył lub wydał przedmiot zamówienia do miejsca wysyłki.

7. Opóźnienia spowodowane przez Kupującego

W przypadku opóźnienia spowodowanego przez niedostarczenie przez Kupującego koniecznych informacji odnośnie  Zamówienia Sprzedający może wydłużyć terminy wykonania  wydania Części.

8. Rękojmia za wady Części

Sprzedający oświadcza, że Części zamienne używane będące przedmiotem sprzedaży nie posiadają gwarancji a części zamienne fabrycznie nowe posiadają gwarancję producenta. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Sprzedającego ograniczona jest wyłącznie do Części wydanych  Kupującemu lub zamontowanych w ramach Usługi serwisowych w Sprzęcie. Sprzedający nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny  tkwiącej uprzednio w Częściach. Wyżej wymienione warunki rękojmi są wiążące, o ile Kupujący wystosuje do Sprzedającego  pisemne powiadomienie o wadach w terminie czternastu (14) dni od ich wykrycia i ustali, że Sprzęt i Części były użytkowane i konserwowane zgodnie z wytycznymi co do użytkowania i konserwacji przedstawionymi przez Sprzedającego; oraz wada nie jest wynikiem jakichkolwiek innych  działań, zaniedbań lub zaniechań ze strony Kupującego, jego przedstawicieli lub pracowników. Na wniosek Sprzedającego, Kupujący musi zwrócić wadliwe Części Sprzedającemu w celu sprawdzenia, a jeżeli Kupujący nie potrafi wskazać, że warunki jw.  zostały spełnione, wówczas rękojmia nie pokrywa rzekomej wady. Niepowiadomienie na piśmie o wadzie we wskazanym terminie stanowi zrzeczenie się roszczeń z tytułu rękojmi, a wszelka pomoc udzielona po jej upływie nie stanowi jej przedłużenia lub odnowienia. Rękojmia nie ma zastosowania do Części, których numery seryjne zostały zmienione, zniszczone lub usunięte. Standardowa konserwacja i części eksploatacyjne nie są objęte niniejszą rękojmią, a całkowita odpowiedzialność za ich konserwację spoczywa na Kupującym. Części fabrycznie nowe objęte są gwarancją  udzielaną przez ich odpowiednich producentów. W przypadku stwierdzenia wad Części Kupujący zobowiązany jest do  skorzystania w pierwszej kolejności z roszczeń gwarancyjnych pod rygorem ich utraty w przypadku skorzystania w pierwszej kolejności z rękojmi za wady.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od jakichkolwiek postanowień zawartych w niniejszej umowie o brzemieniu 
odmiennym, Sprzedający nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody pośrednie, incydentalne, następcze oraz inne szkody i straty o jakimkolwiek charakterze, w tym m. in. powstałe w wyniku spadku użyteczności, awarii, przestoju Sprzętu powstałe przy sprzedaży Części, koszty nakładu pracy, utracone zyski, utracenie możliwości korzystania z innego sprzętu, naprawy wykonywane przez osoby trzecie, uszczerbek na zdrowiu, stres emocjonalny lub psychiczny, niewłaściwe wykonanie prac, kary wszelkiego rodzaju, utratę usług pracowników, niezależnie od tego, czy te szkody i straty powstały w wyniku naruszenia umowy lub warunków rękojmi za wady lub w inny sposób.
10. Siła wyższa

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Kupującego oraz nie będzie uznawany za 
dokonującego naruszenia niniejszej Umowy z powodu jakiegokolwiek opóźnienia w wypełnieniu lub niewypełnienia jakichkolwiek zobowiązań Sprzedającego, jeżeli opóźnienie to lub niewypełnienie zostało spowodowane przez jakikolwiek czynnik poza zasadną kontrolą Sprzedającego, w tym m. in. strajk, odłączenie, bunt, zamieszki, pożar, powódź, wypadek, wybuch, burzę, wypadek losowy, embargo, wojnę, epidemię, zastój lub brak transportu, działania terrorystyczne, niedobór siły  roboczej, paliwa, energii, materiałów lub dostaw, działania rządu, zmiany rządu, agencje rządowe, prawa, zarządzenia lub praktyki administracyjne.
11. Właściwość

Strony postanawiają, że wszelkie postępowania wszczęte w celu wykonania lub zinterpretowania 
jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
12. Cesja praw

Kupujący nie może dokonać cesji jakichkolwiek spośród swych praw wynikających z niniejszej Umowy bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Sprzedającego.

13. Potrącenie kwot

Kupujący nie może potrącić jakichkolwiek kwot, które może być dłużny Sprzedającemu, z kwot, które
 Sprzedający jest mu dłużny na podstawie niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy między Sprzedającym a Kupującym.
14. Postanowienia inne

Kupujący oświadcza, że jest wypłacalny i ma możliwości finansowe, aby zapłacić za  Części nabywane na podstawie niniejszej Umowy oraz że posiada wszelkie konieczne prawa, upoważnienia i umocowania w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
15. Transport części do klienta
Transport i odpowiedzialność za dostawę  części zamiennych od Sprzedającego do klienta jest usługą dodatkową. Klient dostosuje środki transportu do odpowiedniego typu ładunku ( paleciak , winda w pojeździe itp ).
Klient może zlecić transport sprzedającemu na jego potwierdzone zamówienie

 

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem opublikowania